นำหลักเศรษฐกิจพอเพียง
สร้างสังคมพึ่งตนแบ่งปัน

โครงการ “พึ่งตน เพื่อชาติ” เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากแนวความคิดของครอบครัวอยู่วิทยา ที่จะให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ด้วยการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ สร้างต้นทุนหนุนเสริมจุดเล็กๆ คนเล็กๆ โดยเริ่มจากครอบครัว เพื่อนฝูง สู่ชุมชน ให้มีพลังในการสร้างรูปแบบของการพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานการพึ่งตนและแบ่งปัน เพราะเราเชื่อว่าการพึ่งตนและแบ่งปันนี้เป็นพื้นฐานสำคัญของสังคมไทย และเป็นจุดแข็งที่ทำให้เรารอดจากความยากลำบากไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดขึ้นก็ตาม

     ดังนั้น โครงการ “พึ่งตน เพื่อชาติ” จึงมุ่งแสดงให้เห็นว่า ยิ่งพึ่งตน ยิ่งแบ่งปันมากขึ้นเท่าใด เศรษฐกิจพอเพียงซึ่งถือว่าเป็นฐานรากที่สำคัญของชาติ ก็จะยิ่งมีความมั่นคง เข้มแข็ง ยั่งยืนมากขึ้นเท่านั้น โดยผู้สมัครต้องมีความพร้อมเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ ดังนี้

  1. เข้าร่วมฝึกอบรม 5 วัน “หลักคิดหลักทำ ตามทฤษฎีใหม่แห่งความพอเพียง” 
  2. เข้าร่วมปฏิบัติการ 10 วัน ลงชุมชน “พึ่งตน เพื่อชาติ

โครงการ “พึ่งตน เพื่อชาติ” เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากแนวความคิดของครอบครัวอยู่วิทยา ที่จะให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ด้วยการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ สร้างต้นทุนหนุนเสริมจุดเล็กๆ คนเล็กๆ โดยเริ่มจากครอบครัว เพื่อนฝูง สู่ชุมชน ให้มีพลังในการสร้างรูปแบบของการพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานการพึ่งตนและแบ่งปัน เพราะเราเชื่อว่าการพึ่งตนและแบ่งปันนี้เป็นพื้นฐานสำคัญของสังคมไทย และเป็นจุดแข็งที่ทำให้เรารอดจากความยากลำบากไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดขึ้นก็ตาม

     ดังนั้น โครงการ “พึ่งตน เพื่อชาติ” จึงมุ่งแสดงให้เห็นว่า ยิ่งพึ่งตน ยิ่งแบ่งปันมากขึ้นเท่าใด เศรษฐกิจพอเพียงซึ่งถือว่าเป็นฐานรากที่สำคัญของชาติ ก็จะยิ่งมีความมั่นคง เข้มแข็ง ยั่งยืนมากขึ้นเท่านั้น โดยผู้สมัครต้องมีความพร้อมเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ ดังนี้

  1. เข้าร่วมฝึกอบรม 5 วัน “หลักคิดหลักทำ ตามทฤษฎีใหม่แห่งความพอเพียง” 
  2. เข้าร่วมปฏิบัติการ 10 วัน ลงชุมชน “พึ่งตน เพื่อชาติ