ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ "พึ่งตน เพื่อชาติ" รอบที่ 2

*กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้องก่อนส่งใบสมัคร*
**
ปิดรับสมัครวันที่ 25 .. 63**

โครงการพึ่งตน เพื่อชาติเป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากแนวคิดของครอบครัวอยู่วิทยาที่จะให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ด้วยการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ สร้างต้นทุนหนุนเสริมจุดเล็กๆ คนเล็กๆ โดยเริ่มจากครอบครัว เพื่อนฝูง สู่ชุมชน ให้มีพลังในการสร้างรูปแบบของการพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานการพึ่งตนและแบ่งปัน เพราะเราเชื่อว่าการพึ่งตนและแบ่งปันนี้เป็นพื้นฐานสำคัญของสังคมไทย และเป็นจุดแข็งที่ทำให้เรารอดจากความยากลำบากไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดขึ้นก็ตาม ดังนั้นโครงการพึ่งตน เพื่อชาติจึงมุ่งแสดงให้เห็นว่ายิ่งพึ่งตนยิ่งแบ่งปันมากขึ้นเท่าใดเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งถือว่าเป็นฐานรากที่สำคัญของชาติก็จะยิ่งมีความมั่นคงเข้มแข็งยั่งยืนมากขึ้นเท่านั้น

เข้าร่วมฝึกอบรม 5 วันหลักคิดหลักทำ ตามทฤษฎีใหม่แห่งความพอเพียงและ
เข้าร่วมปฏิบัติการ 10 วัน ลงชุมชนพึ่งตน เพื่อชาติ

ผู้สมัครต้องเลือกวันเวลา ที่มีความพร้อมที่สุด ในการเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการดังนี้

ในแต่ละรุ่น มีจำกัดจำนวนในการรับสมัคร ถ้ารุ่นที่เลือกเต็มกรุณาเลือกรุ่นอื่นๆ 

เต็ม กรุณาเลือกรุ่นอื่น

เต็ม กรุณาเลือกรุ่นอื่น

เต็ม กรุณาเลือกรุ่นอื่น

เต็ม กรุณาเลือกรุ่นอื่น

เต็ม กรุณาเลือกรุ่นอื่น