ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ "พึ่งตน เพื่อชาติ"
รุ่น 10 : วันที่ 20 - 24 พฤศจิกายน และ วันที่ 28 พฤศจิกายน - 7 ธันวาคม 2563