ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ "พึ่งตน เพื่อชาติ"
รุ่น 7 : วันที่ 30 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน และ วันที่ 7 - 16 พฤศจิกายน 2563