ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ "พึ่งตน เพื่อชาติ"
รุ่น 8 : วันที่ 6 - 10 พฤศจิกายน และ วันที่ 14 - 23 พฤศจิกายน 2563