ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ "พึ่งตน เพื่อชาติ"
รุ่น 9 : วันที่ 13 - 17 พฤศจิกายน และ วันที่ 21 - 30 พฤศจิกายน 2563