ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ "พึ่งตน เพื่อชาติ"
รุ่น 6 : วันที่ 23 - 27 ตุลาคม และ วันที่ 31 ตุลาคม - 9 พฤศจิกายน 2563