โครงการพึ่งตน เพื่อชาติ รับสมัครรุ่นพิเศษ "อารยเกษตร พึ่งตน"

รุ่น 1 และ 2 (รุ่นละ 12 โรงเรียน)
รับสมัคร วันที่ 15 ก.พ. – 5 มี.ค. 2565
ประกาศผล 15 มี.ค. 2565

“ทีมโรงเรียนอารยเกษตร” โรงเรียนละ 5 คน โรงเรียนทุกสังกัด ทุกระดับชั้นที่มีความมุ่งมั่นที่จะน้อมนำแนวทางของโครงการ อารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” สู่หลักสูตรสถานศึกษาเพื่อสืบสาน รักษา อารยธรรมชุมชน

กติกาการสมัคร

  1. เป็นโรงเรียนในสังกัดใดก็ได้ที่มี “ทีมโรงเรียน” ที่ประกอบไปด้วย ผู้อำนวยการ ครู และบุคคลากร ในโรงเรียน จำนวน 5 คน
  2. พร้อมเข้าร่วมกิจกรรมตลอดหลักสูตร และพร้อมขยายผลเป็นเครือข่ายร่วมกัน

รูปแบบหลักสูตร แบ่งเป็น

  1. หลักสูตร อารยเกษตรพื้นฐาน ทำความเข้าใจ “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” และปฏิบัติการอารยเกษตร ระยะเวลา 7 วัน
  2. ค่ายปูทะเลย์ : เข้าร่วมค่ายปูทะเลย์ 1 ครั้ง ระยะเวลา 3 วัน

หลักสูตร อารยเกษตรพื้นฐาน ทำความเข้าใจ “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” และปฏิบัติการอารยเกษตร ระยะเวลา 7 วัน 

และ หลักสูตร “ค่ายปูทะเลย์” ระหว่างโรงเรียน จำนวน 1 ค่าย ระยะเวลา 3 วัน 

ผู้สมัครต้องเลือกวันเวลา ที่มีความพร้อมที่สุด ในการเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการดังนี้

ในแต่ละรุ่น มีจำกัดจำนวนในการรับสมัคร ถ้ารุ่นที่เลือกเต็มกรุณาเลือกรุ่นอื่นๆ