คำถามที่พบบ่อย

โครงการ “พึ่งตน เพื่อชาติ” เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากแนวคิดของครอบครัวอยู่วิทยา ที่จะให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19  ด้วยการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ สร้างต้นทุนหนุนเสริมจุดเล็กๆ คนเล็กๆ โดยเริ่มจากครอบครัว เพื่อนฝูง สู่ชุมชน ให้มีพลังในการสร้างรูปแบบของการพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานการพึ่งตนและแบ่งปัน เพราะเราเชื่อว่าการพึ่งตนและแบ่งปันนี้เป็นพื้นฐานสำคัญของสังคมไทย และเป็นจุดแข็งที่ทำให้เรารอดจากความยากลำบากไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดขึ้นก็ตาม ดังนั้นโครงการ “พึ่งตน เพื่อชาติ”​ จึงมุ่งแสดงให้เห็นว่า ยิ่งพึ่งตน ยิ่งแบ่งปันมากขึ้นเท่าใด เศรษฐกิจพอเพียงซึ่งถือว่าเป็นฐานรากที่สำคัญของชาติ ก็จะยิ่งมีความมั่นคง เข้มแข็ง ยั่งยืนมากขึ้นเท่านั้น

ทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด ที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีเป็นต้นไป และมีความ ต้องการจะเปลี่ยนแนวทางการดำรงชีวิตใหม่ มีความเป็นผู้นำพร้อมสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับตนเองและชุมชนอย่างยั่งยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เขียนใบสมัคร ตอบคำถาม พร้อมระบุเหตุผลที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ และส่งมาที่ทาง https://พึ่งตนเพื่อชาติ.com

พิจารณาจากคุณสมบัติที่ครบถ้วนตามที่ระบุ และเหตุผลในการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ เนื่องจากโครงการมุ่งเน้นการสร้างแนวทางใหม่ให้กับสังคมไทย จึงพิจารณาจากความมุ่งมั่น และทัศนคติ ในการมองหาทางเลือกใหม่ในการดำเนินชีวิต  อดทน และพร้อมฟันฝ่าอุปสรรคจนสามารถเป็นต้นแบบของสังคมได้

เป้าหมายโครงการ 1,000 คน โดยโครงการเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ 1,000 คน โดยแบ่งการรับสมัครเป็นรอบๆ รอบละ 300 คน ผ่าน https://พึ่งตนเพื่อชาติ.com รอบที่หนึ่งเปิดรับสมัคร วันที่ 3-31 กรกฎาคม 2563 ประกาศผลวันที่ 15 สิงหาคม 2563  จากนั้นจะเปิดรับ รุ่นต่อๆ ไป จนครบจำนวนที่กำหนด โดยผู้ผ่านการคัดเลือกจากใบสมัครจะเข้าร่วมฝึกอบรมและทำกิจกรรมตามที่เลือกเวลาที่สะดวกไว้ในใบสมัคร 

โครงการพึ่งตน เพื่อชาติ ได้จัดเตรียมสื่อการเรียนรู้แบบออนไลน์  เพื่อให้ผู้ที่สนใจรวมถึงผู้ที่ยังไม่พร้อมสำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมอบรมในระยะยาว ให้ได้เข้ามาเรียนรู้ถึงวิธีการพึ่งพาตนเองอย่างง่ายๆ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ทันทีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สามารถติดตามได้ทาง https://พึ่งตนเพื่อชาติ.com

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกแต่ละรอบ จะเข้าร่วมฝึกอบรมตามตารางกิจกรรมที่ระบุไว้ในใบสมัคร โดยเริ่มจากการเข้าร่วมกิจกรรม 1 วัน การอบรมหลักคิด หลักทำ ตามทฤษฎีใหม่ ระยะเวลา 5 วันและลงฝึกลงชุมชนกับครูจากเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติในพื้นที่ทั้ง 4 ภาค เป็นเวลา 10  วัน ก่อนกลับไปลงมือทำที่บ้านตนเอง ชุมชนตนเองหรือฝึกลงมือทำในที่ดินของครอบครัวอยู่วิทยา จนครบ 3 เดือน ในระหว่างนั้นจะได้รับการเติมความรู้เรื่องการค้นหาต้นทุนชุมชน การทำแผนชุมชนจากสถาบันอาศรมศิลป์เพื่อให้มั่นใจได้ว่าในระยะเวลา 3 เดือนของการเข้าร่วมโครงการจะสามารถสร้างต้นแบบโมเดลชุมชนที่สามารถพึ่งตนและแบ่งปันตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างแท้จริง 

โครงการพึ่งตน เพื่อชาติ มุ่งฝึกหลักคิดการพึ่งตนและแบ่งปัน จึงไม่มีนโยบายที่จะให้เงินกับผู้ที่เข้าร่วมโครงการ แต่มุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้ถึงวิธีการสร้างความมั่นคงให้กับตนเอง ผ่านการลงมือทำด้วยสองมือ ได้พอมี พอกิน พอใช้ เพื่อที่จะนำผลผลิตที่ได้มาใช้ดูแลตนเองและครอบครัวและแบ่งปันให้กับคนรอบข้างต่อไป

ผู้เข้าอบรมที่ได้รับคัดเลือกมีความจำเป็นที่จะต้องเข้าอบรม5วันและ10วันให้ครบ
แต่หากท่านมีความจำเป็นจริงๆ ที่ไม่สามารถมาอบรมในรุ่นที่ได้รับคัดเลือก
เพื่อให้สิทธิ์แก่ผู้อื่นได้เข้ามาอบรมแทน ท่านสามารถแจ้งขอเลื่อนการอบรมไปรุ่นอื่นได้

ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม ฝึกปฏิบัติครบถ้วนตามที่โครงการฯ กำหนด สามารถนำความรู้ที่ได้ไปลงมือทำได้เลย โดยบางคนอาจจะทำในที่ของตนเอง หรือทำร่วมกับชุมชน หรือเครือข่าย หรือสร้างสรรค์แนวทางที่เหมาะสมกับต้นทุนของตนเอง โดยระหว่างนั้น ครอบครัวอยู่วิทยาสนับสนุนที่ดินของครอบครัวให้เป็นพื้นที่ฝึกลงมือทำ แต่ไม่ได้หาที่ทำกิน ให้ด้วยความเชื่อมั่นในศักยภาพของแต่ละคนว่าจะสามารถค้นหาแนวทางที่เหมาะสมกับตนเองที่ไม่จำเป็นต้องเหมือนกัน แต่สร้างสรรค์และหลากหลายจนเกิดเป็นรูปแบบใหม่ของวิถีเศรษฐกิจพอเพียงที่พอเหมาะกับตนเอง 

การอบรมและองค์ความรู้ของโครงการ มุ่งเน้นให้เริ่มที่การพึ่งตนเอง และการแบ่งปัน ทุกคนสามารถเริ่มจากไม่มีทุนเลยหรือมีทุนน้อยโดยไม่มีข้อจำกัด โดยโครงการเชื่อมั่นว่าด้วยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีของการแบ่งปัน จะหนุนเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ลงมือทำตามความสามารถของแต่ละคนได้ด้วยตนเอง 

เป็นเงินงบประมาณที่ครอบครัวอยู่วิทยาจะใช้สำหรับการฝึกอบรม การหนุนเสริมให้เกิดการสร้างเครือข่ายพึ่งตนและแบ่งปัน สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ การเดินทางและที่พัก กระบวนการค้นหาต้นทุนในตนเอง ต้นทุนของชุมชน การประสานภาคีเครือข่ายและการจัดเวทีแสดงผลโมเดลชุมชนต้นแบบ นอกจากนั้นคณะกรรมการโครงการจะพิจารณาหนุนเสริมชุมชนหลังจบการฝึกอบรมเพื่อยกระดับสู่ชุมชนต้นแบบ “พึ่งตน เพื่อชาติ” ต่อไป